Predĺžená záruka o 2 roky (600-799)

Kód: 4942-5013
Dostupnosť
Nedostupné
Tovar je momentálne nedostupný, čaká sa na jeho naskladnenie.

Môžete využiť funkciu "Strážny pes", ktorý vás automaticky informuje na Váš e-mail v momente, keď bude tovar naskladnený.
79,00 €
65,83 € bez DPH

“Poistenie Predĺžená záruka” je poistením, ktoré slúži na ochranu poisteného majetku (ako sú elektrospotrebiče, hodinky, záhradná technika) proti škodám spôsobeným funkčnou poruchou poistenej veci.

Čo je predmetom poistenia?

Poistné krytie automaticky zahŕňa:

Funkčná porucha poistenej veci, ktorá nie je určená na výkon podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej činnosti, spôsobená vadou veci, ktorá vznikla najskôr dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota zodpovednosti za vady zo zákona (zákonná záručná doba) alebo doba poskytnutá predávajúcim v záruke za akosť.

Čo nie je predmetom poistenia?

Škody na súčastiach poistenej veci spotrebného charakteru a na príslušenstve poistenej veci.

Škody na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený predajcom pri kúpe poistenej veci a na ďalšie poškodenia, ktoré predajca vylúčil vo svojej záruke.

Vec, ktorá je v čase kúpy u predajcu už použitá.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škody spôsobené bežným opotrebením.

Estetické nedostatky.

Škody spôsobené mechanickým poškodením.

Poškodenie vzniknuté postupným pôsobením korózie, vlhkosti, prachu, piesku či inými mechanickými časticami, tepla alebo chladu, trvalým pôsobením chemických, biologických, teplotných a elektrických vplyvov.

Aké mám povinnosti?

Pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti.

Písomne oznámiť poistiteľovi akúkoľvek zmenu údajov vrátane adresy, kontaktných a osobných údajov, ktoré boli podkladom pre uzatváranie poistnej zmluvy, a to najneskôr do 7 dní od tejto zmeny.

Bezodkladne oznámiť poistiteľovi vznik škodovej udalosti, najneskôr do 7 dní od vzniku škodovej udalosti. 

Riadiť sa pokynmi poistiteľa alebo poistiteľom určenej osoby pri likvidácii poistnej udalosti a nechať si opraviť poistenú vec v servise určenom poistiteľom.

Na žiadosť poistiteľa zabezpečiť na vlastné náklady úradný preklad dokladov nevyhnutných k vyšetreniu škodovej resp. poistnej udalosti ak nie sú v českom alebo slovenskom jazyku.

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu. Poistné sa platí v hotovosti predajcovi alebo osobe, ktorá bola predajcom poverená, aby doručila poistenú vec poistenému, alebo vkladom alebo úhradou na bankový účet predajcu. Poistné je splatné v deň uzavretia poistnej zmluvy. V prípade uzatvárania poistnej zmluvy na diaľku je poistné splatné dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy. Ak poistné nebude zaplatené riadne a včas, poistenie nevznikne.

Kedy začína a končí krytie?

Poistenie začína v deň uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia ak bolo riadne a včas zaplatené poistné. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Je možnosť zvoliť si dobu poistenia v trvaní tri roky, dva roky alebo jeden rok.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Výpoveďou s osemdennou výpovednou lehotou do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. Výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou do troch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti. Výpoveďou s s mesačnou výpovednou lehotou do dvoch mesiacov odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo písomného oznámenia poistiteľa oprávnenej osobe, že právo na poistné plnenie nevzniká. Odstúpením od kúpnej zmluvy k poistenej veci. V prípade, že k odstúpeniu od kúpnej zmluvy dôjde pred dňom začiatku poistenia, poistenie zaniká dňom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpením od poistnej zmluvy do 14 dní od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Poistník je povinný dostaviť sa do predajne predajcu, kde mu bude v uvedenej lehote 14 dní poistná zmluva stornovaná a vrátené poistné. V prípade uzavretia poistnej zmluvy na diaľku musí poistník v lehote 14 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy odoslať predajcovi písomné odstúpenie od poistnej zmluvy s overeným podpisom. Odstúpením od poistnej zmluvy sa zmluva od počiatku ruší. Uplynutím poistnej doby, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia. Stratou poistenej veci nahlásenej poisteným poistiteľovi. Zánikom poistného záujmu. Dňom smrti poisteného. Odmietnutím poistného plnenia zo strany poistiteľa podľa §802 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Písomnou dohodou zmluvných strán. Poskytnutím poistného plnenia formou výmeny poistenej veci. Vyčerpaním limitu poistného plnenia. Neoznámením zmeny vlastníckeho práva k poistenej veci poistiteľovi v lehote 90 dní od nadobudnutia poistenej veci poistná zmluva zaniká uplynutím 90 dní od zmeny vlastníka.

Poistné podmienky tu.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Friteza je super ľutujem že som si to skorej nekúpila rýchle dodanie dobrá komunikácia s obchodom

Overený zákazník,

rychlosť vybavenia objednávky

Overený zákazník,

Komunikacia, rychlost, odbornost

Overený zákazník,