Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Obchodníkom, ktorým je ELEKTRO-M.T., sídlom: Martina Rázusa 85/7, Lučenec 984 01, Slovenská republika, zapísaná v ŽR okresného úradu Lučenec číslo 606-4635 , DIČ: 1020573774 , IČO: 32618026, (ďalej len "obchodník") a kupujúcim (ďalej „kupujúci“) ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Obchodníka. (www.elektromt.sk)

Kontaktné údaje obchodníka:

 

Adresa:  ELEKTRO-M.T., Martina Rázusa 85/7, 984 01  Lučenec

Telefón: 0919 388 018

Email: shop@elektromt.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 0341110400/0900  Slovenská Sporiteľňa  

IBAN: SK1609000000000341110400

BIC (SWIFT): GIBASKBX

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46

974 00 Banská Bystrica 1

tel. č.: 048/412 49 69

           048/415 18 71

fax. č: 048/412 46 93

 

1.2. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Obchodníkom a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru alebo služby ponúkaného obchodníkom na internetovej stránke : www.elektromt.sk (ďalej len „Tovar“, „Služba“).

 

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

 

1.4. V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.5. Zoznam tovaru na  internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník, je katalógom  bežne dodávaného tovaru. Parametre jednotlivých produktov sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Obchodník nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Údaj o dostupnosti "SKLADOM" je len informatívny a nie záväzný. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

2. Objednávka tovaru

 

2.1. Kupujúci si objednáva Tovar a/alebo Služby prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke obchodníka www.elektromt.sk (ďalej len „ Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

 

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke.

 

2.3. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené ) obchodníkovi skôr, ako obchodník uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako obchodník odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo obchodník telefonicky oznámi Kupujúcemu akceptáciu Objednávky.

 

2.4. Obchodník uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, tak že o akceptácii Objednávky upovedomí Kupujúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky Kupujúceho (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Kúpna zmluva medzi Obchodníkom a Kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky Obchodníkom - Kupujúcemu

 

2.5. Obchodník si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru a/alebo Služby v katalógu  uvedenom na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk pri Objednávkach všetkých Tovarov a/alebo Služieb, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Obchodník povinný informovať Kupujúceho. Ceny tovarov sú záväzné až do doby ich zmeny a platia pri objednávke cez náš elektronický obchod. Z dôvodu úspory nákladov a času pri vybavovaní objednávky elektronicky, sa cena tovaru zakúpeného cez e-shop nemusí zhodovať s cenou na predajniach. Obchodník si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru a/alebo Služby v katalógu Tovarov resp. Služieb uvedenom na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk ako aj v prípade, ak Obchodník z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru a/alebo Služby alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru a/alebo Služby zo strany Výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru resp. poskytovateľa Služby alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Obchodníka spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar a/alebo poskytnúť Službu Kupujúcemu v cene Tovaru a/alebo Služby uvedenej na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk alebo dodať Tovar a/alebo Službu zodpovedajúci/u popisu Tovaru a/alebo Služby uvedeného/ej v katalógu Tovarov resp. Služieb uvedených na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk alebo dodať Tovar a/alebo poskytnúť Službu v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa Obchodník s Kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Obchodníkom z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Obchodník bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

 

2.6. Obchodník je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru a/alebo Služby alebo nedostupnosti Tovaru a/alebo Služby, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru alebo poskytovateľ Služby dohodnutého/ej v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru / poskytovanie Služby alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Obchodníka vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Obchodníka spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar / poskytnúť Službu Kupujúcemu v cene Tovaru a/alebo Služby uvedenej na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk alebo dodať Tovar / poskytnúť Službu zodpovedajúci/u popisu Tovaru a/alebo Služby uvedeného/ej v katalógu Tovarov resp. Služieb uvedenom na internetovej stránke Obchodníka  www.elektromt.sk alebo dodať Tovar / poskytnúť Službu v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť Kupujúcemu už Kupujúcim prípadne zaplatenú Kúpnu cenu za Tovar a/alebo Službu dohodnutý/ú v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo Obchodníka odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

2.7. Obchodník sa zaväzuje, že pri Tovare alebo Službe v rámci zverejnenej ponuky na internetovej stránke www.elektromt.sk bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania Tovaru a/alebo Služby, ak takéto obmedzenia vzniknú, a to s dennou aktualizáciou týchto údajov.

 

3. Cena a platobné podmienky

 

3.1 Kúpna cena za Tovar a/alebo Službu je cena uvedená na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk k vybranému Tovaru a/alebo Službe v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Obchodníkovi;. Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

 

3.2. Kupujúci je povinný za Tovar a/alebo Službu, ktorého/ej Objednávka bola Obchodníkom Akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania Objednávky Obchodníkovi (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.

 

3.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob úhrady. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny a príslušných cien za využitie jednotlivých spôsobov úhrady Kúpnej ceny: a) online platba platobnou kartou – v momente vytvárania Objednávky, 0 EUR; b) online platba platobnými nástrojmi bánk –  Sporo Pay, e-platby VUB, SLSP, Sberbank 0 EUR; c) platba platobnou kartou pri prevzatí Tovaru/poskytnutí (začatí poskytovania) Služby – pri väčšom Tovare, ktorý Kupujúcemu dovezú vodiči Obchodníka/ Aktuálne zazmluvnenej prepravnej spoločnosti, 0 EUR, pri platbe za Služby, 0 EUR; d) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí Tovaru, 3 EURÁ; e) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry, 0 EUR Pokiaľ však Kupujúci neuhradí príslušnú Kúpnu cenu do 7 dní odo dňa doručenia danej zálohovej faktúry Kupujúcemu, Obchodník márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje, a teda Kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa od počiatku zrušuje Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili; f) na úver (prostredníctvom uzatvorenia úverovej zmluvy so spoločnosťou Quatro), 0 EUR; g) online prostredníctvom služby PayPal - v momente vytvárania Objednávky, 0 EUR;

 

3.4. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru a/alebo poskytovaním Služby vystavená Obchodníkom, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, prípadne ktorá bude Kupujúcemu odovzdaná pri začatí poskytovania Služby, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

 

3.5. Ak Obchodník nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať alebo Službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a o stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Obchodníkom nedohodne inak.

 

3.6. V Kúpnej cene podľa bodu 3.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v čl. V. Všeobecných obchodných podmienok.

 

4. Dodacia lehota

 

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný a/alebo vecné plnenia a výkony zo Služby budú Kupujúcemu poskytnuté/poskytované v lehote uvedenej v Objednávke ako „čas dodania“, ak taká nie je, v lehote uvedenej na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk pri príslušnom Tovare a/alebo Službe v katalógu Tovarov resp. Služieb. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva alebo príslušné podmienky pre poskytovanie konkrétnej Služby neustanovujú inak (ďalej len „Dodacia lehota“). Tovar uvádzaný skladom do 7 dní a tovar uvádzaný na objednanie do 14 dní.

 

4.2. Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok,  Akceptáciou Objednávky Obchodníkom. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar a/alebo Službu,  napríklad prevodom platby z účtu na účet a pod., začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Obchodníka.

 

4.3. V prípade, že objednaný Tovar a/alebo Službu nie je možné dodať v Dodacej lehote podľa Objednávky, alebo uvedenej na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk pri príslušnom Tovare a/alebo Službe v katalógu Tovarov a/alebo Služieb, Obchodník je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru a/alebo Služby, prípadne Obchodník ponúkne Kupujúcemu iný Tovar a/alebo Službu, t.j. ponúkne Kupujúcemu náhradné plnenie. Akákoľvek dohodnutá zmena musí byť potvrdená Obchodníkom aj kupujúcim v elektronickej forme.  Pokiaľ Kupujúci prejaví súhlas s dodaním Tovaru a/alebo Služby v navrhovanom náhradnom termíne, je Obchodník povinný dodať Tovar a/alebo Službu v tejto dodatočnej lehote. Pri náhradnom plnení je Obchodník povinný Kupujúcemu dodať Tovar a/alebo poskytnúť Službu minimálne v rovnakej kvalite a cene. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie Obchodník oprávnený Kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. Ak Obchodník nesplní svoj záväzok dodať Tovar a/alebo Službu podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar a/alebo Službu ani v dodatočne poskytnutej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Obchodníka výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru a/alebo Služby v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a Obchodník Tovar a/alebo Službu v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru a/alebo Služby.

 

4.4. Ak Obchodník nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať alebo Službu poskytnúť, platí ust. čl. III. ods. 3.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

5. Podmienky dodania Tovaru a Služieb

 

5.1. Dodanie Tovaru sa uskutočňujeObchodníkom prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch.

 

5.2. Nižšie Obchodník uvádza možnosti dodania Tovaru a/alebo Služby a poplatky za tieto jednotlivé možnosti dodania Tovaru a/alebo Služby (platné podľa cenníka na celé územie Slovenskej republiky).

5.3. Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený . V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

 

5.4. Keďže chladničky s výškou nad 1,7 m sú kuriérskou spoločnosť GEIS (Slovakia) spol. s r.o. prepravované v horizontálnej polohe, zákazník je povinný ponechať chladničku v pokojovom stave a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia chladničky a uvedenia do vertikálnej polohy. Zákazník je povinný informovať sa u kuriéra o spôsobe prepravy doručenej chladničky.

 

5.5. Pokiaľ zákazník (kupujúci) bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu, určené podľa platného cenníka využitej prepravnej spoločnosti.

 

5.6. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom a/alebo Službou od prepravcu, je Kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom a/alebo Službou bola prevzatá a bez viditeľných závad.

 

5.7 Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

5.7.1. Obchodník má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve Obchodníka si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

5.7.2. Pri určovaní výšky náhrady škody, Obchodník berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

5.7.3. Obchodník má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

 

6. Záruka a servis

 

 

6.1. Záruku na Tovar Obchodník poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk alebo v príslušnom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

 

6.2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho, a ak vada alebo poškodenie Tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním Tovaru v rozpore s návodom na používanie Tovaru (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu a pod.) alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá Tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku), v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru, ak vada spočíva v samotnom bežnom opotrebení Tovaru primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia Tovaru a/alebo Služby, ak predložený záručný list a/alebo doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov na záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe Tovaru a/ alebo ak má Tovar odlišné výrobné číslo od výrobného čísla uvedeného v záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe Tovaru, pri spotrebnom Tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci pod

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: a) osobne v ktorejkoľvek predajni Obchodníka na území celej Slovenskej republiky,v záujme rýchlejšieho vybavenia reklamácie môže Kupujúci reklamáciu uplatniť priamo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku výrobcu reklamovaného Tovaru, ktorých zoznam, adresy a kontakty sú uvedené v záručnom liste a v sekcii Servisné strediská.

 

6.4. V prípade, ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru priamo u Obchodníka, a táto bola uznaná za oprávnenú, Obchodník určí spôsob vybavenia reklamácii.

 

6.5. K reklamovanému Tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru a podrobný popis reklamovanej vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa predmetná vada na Tovare prejavuje. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho všetkého príslušenstva, s ktorým bol Tovar Kupujúcemu predaný. V prípade, že k Tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako 24 mesačná, kupujúci preukáže, že sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží Kupujúci riadne a čitateľne vyplnený záručný list alebo doklad o kúpe, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača.

 

6.6. Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok Obchodníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.V prípade ak však druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s Obchodník nie je spotrebiteľ v zmysle § 2a zákona o ochrane spotrebiteľa ale podnikateľ, zodpovednosť Obchodníka za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

6.7. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Obchodníkom alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Obchodníka so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. . Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alebo na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi  . Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti

 

6.8. Obchodník si vyhradzuje právo účtovať skladné 20€ s DPH denne za neprevzatý tovar, ktorého reklamácia bola zamietnutá po uplynutí lehoty 30dní.

(Tovar nachádzajúci sa na predajni po zamietnutí reklamácie, v ktorej sa v žiadnom zmysle nepokračuje, ani nebola postúpená na preverenie príslušnému orgánu)

 

7. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa (ďalej len "kupujúci"), má právo od Kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. V prípade Zmluvy, kt. predmetom je poskytnutie Služby, t.j. Zmluvy o poskytnutí Služby je Kupujúci v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o poskytnutí Služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia Zmluvy o poskytnutí služby. V prípade poskytovania elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní tohto elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, do 14 dní od uzavretia Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 7.1 VOP je Kupujúci povinný informovať Obchodníka  o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Obchodníka: ELEKTRO-M.T., Martina Rázusa 85/7,984 01 Lučenec, Slovenská republika, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Obchodníka shop@elektromt.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

 

V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Obchodníkovi, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar zaslaním na adresu Obchodníka: ELEKTRO-M.T., Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec; Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Obchodníkom, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Obchodník.. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v prípade zmluvy o poskytnutí Služby uzavretej na diaľku platí, že ak Kupujúci požiadal o začatie poskytovania Služby počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Kupujúci oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby podľa bodu 7.1 VOP. Obchodník týmto poučuje Kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Obchodník taktiež poučuje Kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

7.2. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.1. VOP budú Kupujúcemu vrátené prostriedky len za objednaný tovar. Kupujúcemu nebudú vrátené finančné prostriedky za dopravu, dobierku (v prípade, že boli tieto služby realizované). V prípade odstúpenia od zmluvy - vrátenia tovaru do 14dní znáša Kupujúci  náklady na prepravu tovaru späť k Obchodníkovi. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Obchodníkovi. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

 

7.3. V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť. Kupujúci môže vrátiť tovar zaslaním na adresu Obchodníka : ELEKTRO-M.T., Martina.Rázusa 85/7,984 01 Lučenec; Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Obchodníkom, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Obchodník . Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade ak Kupujúci vráti Tovar Obchodníkovi akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Obchodník voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Obchodník vznikla. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v prípade zmluvy o poskytnutí Služby uzavretej na diaľku platí, že ak Kupujúci požiadal o začatie poskytovania Služby počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Kupujúci oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby podľa bodu 7.1 VOP. Obchodník týmto poučuje Kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Obchodník taktiež poučuje Kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú (§ 7 ods. 6 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku):

• poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby,

• predaj Tovaru alebo poskytnutie Služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,

• predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

• predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

• predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

• predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,

• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Obchodníka; to neplatí pre Zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Obchodníka u Kupujúceho a Kupujúci si tieto Služby alebo Tovary vopred neobjednal,

• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,

• predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

7.5. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy (Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy) podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

 

7.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Obchodník voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru

 

 

 

7.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto čl. VOP je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy Tovar vrátiť buď osobne, alebo odoslaním tovaru na adresu: Elektro - M.T.,Martina Rázusa 85/7,98401 Lučenec;. Náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ nemá internetový obchod vo svojich obchodných podmienkach stanovené inak, znáša kupujúci. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Bližšie informácie Kupujúci získa na tel. linke : 0918 388 018

 

7.8. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Obchodník oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

7.9. Pokiaľ sa zákazník rozhodne o vybavenie reklamácie prostredníctvom našich výdajných miest (predajní) - lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúcim dňom po doručení reklamovaného výrobku.

 

8. Recyklácia elektrozariadení

 

8.1. Obchodník vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii zakúpeného u Obchodníka. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie na mieste určenom Obchodníkovi k spätnému odberu alebo oddelenému zberu.

 

8.2.Obchodník môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, z ktorého pochádza, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

 

8.3. Pokiaľ si zákazník objednal odvoz starého spotrebiča spoločnosťou GEIS (Slovakia) spol. s r.o., je povinný tovar zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel poslúži i pevné zabalenie do flex-fólie. Nezabalený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme. Likvidácia starého spotrebiča je zdarma, no odvoz starého spotrebiča spoločnosťou GEIS (Slovakia) spol. s r.o. je spoplatnená služba podľa aktuálneho cenníka GEIS(Slovakia) spol. s r.o. (aktuálne spojená so službou Vynáška tovaru - aktualizované 8.7. 2024)

 

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk.

 

9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.elektromt.sk v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Obchodníkovi.

 

9.3. Odoslaním Objednávky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru a/alebo Služby vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Obchodníka pred odoslaním Objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky

 

9.4. Kupujúci odoslaním Objednávky Obchodníkovi udeľuje Obchodníkovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v Objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v Objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Obchodníkom podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj na účely ponúkania služieb a produktov Obchodníka, na účely kontaktovania a zasielania informácií Obchodníkom Kupujúcemu o činnosti Obchodníka, o usporadúvaných akciách Obchodníka, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách Obchodníka vrátane zasielania týchto informácií Obchodníkom Kupujúcemu aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete (vrátane kontaktovania Kupujúceho Obchodníkom a zasielania informácií Obchodníkom Kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej vety) udeľuje Kupujúci Obchodníkovi na čas do odvolania tohto súhlasu Kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Obchodníka: shop@elektromt.sk alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu Obchodníka: ELEKTRO-M.T., Martina.Rázusa 85/7,984 01 Lučenec .Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa ust. § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak by Obchodník spracovával nesprávne osobné údaje Kupujúceho alebo, ak by mal Kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci je oprávnený požiadať Obchodníka o vysvetlenie a požadovať, aby Obchodník odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak Obchodník tejto žiadosti Kupujúceho nevyhovie, má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže Kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo. Kupujúci taktiež berie na vedomie a dáva Obchodníkovi súhlas, aby e-mailová adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá Kupujúcim Obchodníkovi v súvislosti s nákupom Tovarov a/alebo Služieb Obchodníka Kupujúcim, mohla byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a/alebo služieb Obchodníka v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách) (§ 62 Zákona o elektronických komunikáciách), t.j. na zasielanie obchodných oznámení Obchodníka s ponukou podobných tovarov a/alebo služieb Obchodníka v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách. V prípade, ak si Kupujúci (príjemca) takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení, alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho v predmete slovo NIE ako nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: shop@elektromt.sk

 

9.5. Obchodník je viazaný svojou ponukou Tovaru a/alebo Služby od Akceptácie Objednávky Obchodníkom až do doby dodania Tovaru a/alebo poskytnutia Služby Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.

 

9.6. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa použijú primerane v závislosti od charakteru Služby aj na kúpu Služieb Kupujúcim od Obchodníka, pokiaľ nevyplýva niečo iné z uzavretej Kúpnej zmluvy, podmienok poskytnutia príslušných Služieb alebo platných právnych predpisov.

 

9.7. Kúpna zmluva uzavretá medzi Obchodníkom a Kupujúcim, podmienky poskytovania príslušných služieb majú prednosť pred aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

9.8. Obchodník informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46

974 00 Banská Bystrica 1

 

9.9. Obchodník sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

 

9.10. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

9.11. Vzhľadom na aktuálnu situáciu (uzavretie predajní kvôli korona vírusu) je možné, že nebudeme vedieť realizovať expedovanie niektorého tovaru označeného ako "skladom", nakoľko sa tovar môže nachádzať na jednej z predajní. Pre bližšie informácie ohľadom objednávky na e-shope nás neváhajte kontaktovať: shop@elektromt.sk / Tel: +421 919 388 018

9.12 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať

 

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Sice som objednal viac ks ako bolo na sklade ale obchod ochotne naskladnil a poslal ako celok. NADMERNA spokojnost aj s komunikaciou Ochota pomoct

Overený zákazník,

Výhoda

Overený zákazník,

Korektne jednanie zo strany personálu.

Overený zákazník,