Ochrana osobných údajov


1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T., s.r.o., so sídlom Rázusova 85/7, 984 01 Lučenec, IČO: 32618026, IČ DPH: SK1020573774, zapísaná v ŽR č.: 606 - 4635. (ďalej len "Prevádzkovateľ")

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa

M. Rázusova 85/7 , 984 01 Lučenec

E-mail

shop@elektromt.sk

Telefón

+421919388018

Web

https://www.elektromt.sk

 

1.3. „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.4. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov je Zoltán Feher ( feher@elektromt.sk )

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný účel a dôvod spracúvania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je:
a) Plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.
b) Oprávnený záujem Prevádzkovateľom na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
c) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2. Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, kontakt, prípadne aj adresa), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.
b) Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3.3. V rámci poskytovania služieb používa Prevádzkovateľ  tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie v zmysle § 28 Zákona. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod. Profilovanie Prevádzkovateľ používa pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok.

4. Doba uchovávania osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ  uchováva osobné údaje:
a) Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
b) Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
c) Po dobu trvania účelu pri organizovaní spotrebiteľských súťaží do termínu ukončenia vyhlásenej súťaže.

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
a) Podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb, realizácií platieb na základe zmluvy.
b) Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptec) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.
c) Zaisťujúce marketingové služby.

5.2. Prevádzkovateľ  má vúmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám. Príjemcovia údajov vkrajinách mimo Európskej únie sú poskytovatelia mailingových a cloudových služieb.

6. Vaše práva

6.1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
a) Právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona.
b) Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona.
c) Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona.
d) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona.
e) Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
f) Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Prevádzkovateľa uvedený v čl. 1, bod č. 1.2 týchto podmienok.

6.2. Ďalej máte právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou).

7. Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov

7.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

7.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

8.4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na tel: +421 919 388 018

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Sice som objednal viac ks ako bolo na sklade ale obchod ochotne naskladnil a poslal ako celok. NADMERNA spokojnost aj s komunikaciou Ochota pomoct

Overený zákazník,

Výhoda

Overený zákazník,

Korektne jednanie zo strany personálu.

Overený zákazník,